IGZ behandelbeleid: is het op orde bij u? | Kuiken Praktijkmanagement
IGZ vraagt naar uw behandelbeleid. Hebt u dit in orde?
23 november 2015 

IGZ vraagt naar uw behandelbeleid. Hebt u dit in orde?

Het toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat naast de WIP-richtlijn en stralingsbescherming ook in op de zorginhoudelijke richtlijnen. Uit recente IGZ rapporten blijkt dat praktijken moeite hebben aantoonbaar volgens deze richtlijnen te werken. Dit wordt mede veroorzaakt, doordat de meeste praktijken hun behandelbeleid niet hebben uitgeschreven. Hebt u dit in orde? Wat is een IGZ behandelbeleid en hoe stelt u dit op?

IGZ behandelbeleid bevindingen

IGZ toetst praktijken op diverse zorginhoudelijke richtlijnen, waarvoor meerdere anonieme patiëntendossiers worden opgevraagd. Via dossieronderzoek wordt door IGZ beoordeeld of de praktijk aantoonbaar de zorginhoudelijke richtlijnen volgt. Uit verschillende IGZ rapporten zijn onder andere de volgende bevindingen afkomstig:
–     “Er was geen kwaliteitsbeleid opgesteld.”
–     “De zorgaanbieder beschikte niet over sluitende protocollen voor een eenduidige werkwijze conform de bestaande richtlijnen.”
–     “Het (behandel)beleid taakdelegatie ontbrak met daarin in elk geval een beschrijving van de werkwijze, de noodzakelijke bevoegdheid en bekwaamheid, de wijze waarop toezicht op de kwaliteit wordt gehouden, hoe de werkwijze wordt geëvalueerd, de uit te voeren werkzaamheden, het scholingsbeleid, de wijze waarop de patiënt wordt geïnformeerd en toestemming verleent en de dossiervoering.”
–     “De afwijkingen van de landelijke richtlijnen waren niet onderbouwd.”

Wat is een IGZ behandelbeleid?

Een behandelbeleid van IGZ is een globale uiteenzetting van de vaste keuzes rond een behandeling, oftewel de praktijkspecifieke vertaling vanuit een algemene richtlijn. Dit houdt in dat de tandarts zijn eigen werkwijze vastlegt rondom onderwerpen als taakdelegatie, periodiek mondonderzoek, radiologie, verticale verwijzing en informatie en toestemming. Een behandelbeleid verhoudt zich als volgt tot een richtlijn en tot de behandeling en het patiëntendossier:

IGZ Behandelbeleid _ praktijkmanagement
Bron: drs. P. Lakerveld, Senior Inspecteur, Team Mondzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Dit plaatje dient ter verduidelijking en betreft geen IGZ standpunt waaraan rechten kunnen worden ontleend.

IGZ is geïnteresseerd in uw werkwijze en wil dit graag uitgeschreven zien in een beleid. Met het beschrijven van uw werkwijze in een beleid kunt u aantonen aan IGZ op welke wijze u een richtlijn toepast (of ervan afwijkt). Daarnaast dient het ook twee andere doelen:
1.     U kunt verifiëren of uw werkwijze in lijn is met een richtlijn.
2.     U kunt uw werkwijze intern communiceren zodat uniform wordt gehandeld.

Een direct voordeel van het hebben van een beleid is, dat uw dossiervoering minder uitgebreid kan door te verwijzen naar uw standaard werkwijze zoals beschreven in uw beleid.

Advies

Voor elke zorginhoudelijke richtlijn kunt u een IGZ behandelbeleid uitschrijven, wat heel veel werk met zich meebrengt. Mijn advies is uw werkwijze allereerst voor de volgende onderwerpen uit te schrijven, nadat u zich uiteraard heeft vergewist van de inhoud van betreffende wet of richtlijn:

1.     Beleid taakdelegatie (afgeleid vanuit Wet BIG)
Geef bijvoorbeeld een beschrijving van de werkwijze rondom taakdelegatie, de noodzakelijke bevoegdheid en bekwaamheid, de wijze waarop toezicht op de kwaliteit wordt gehouden, hoe de werkwijze wordt geëvalueerd, de uit te voeren werkzaamheden, het scholingsbeleid, de wijze waarop de patiënt wordt geïnformeerd en toestemming verleent en de dossiervoering.

2.     Beleid informatie en toestemming (afgeleid vanuit de WGBO)
Geef bijvoorbeeld een beschrijving op welke wijze de patiënt wordt geïnformeerd over (ingrijpende) behandelingen, de te leveren zorg, de begroting en alternatieve behandelopties. Leg verder vast op welke wijze u omgaat met de toestemming van de patiënt en de dossiervoering hieromtrent.

3.     Beleid horizontale en verticale verwijzing (afgeleid van de richtlijnen Horizontale verwijzing en Verticale verwijzing)
Leg bijvoorbeeld vast voor welke zorg en wanneer u de patiënt verwijst, op welke manier de patiënt wordt verwezen, hoe omgegaan wordt met verwijsbrieven en terugrapportages en naar wie wordt verwezen. En op welke wijze u intercollegiaal overleg onderhoudt met collega tandartsen / specialisten.

4.     Beleid radiologie (afgeleid vanuit de richtlijn Tandheelkundige Radiologie en European guidelines on radiation protection in dental radiology)
Leg bijvoorbeeld vast in welke situaties röntgenfoto’s worden gemaakt, met welke frequentie bitewings worden gemaakt, hoe deze frequentie wordt bepaald, hoe uw dossiervoering is rondom indicatiestelling en beoordeling van foto’s.

5.     Beleid periodiek mondonderzoek (afgeleid van de Richtlijn Periodiek Mondonderzoek)
Leg bijvoorbeeld vast welke zaken tijdens iedere intake en ieder periodiek mondonderzoek worden beoordeeld (uitgesplitst naar volwassenen en jeugdigen), hoe de controle frequentie wordt bepaald en welke frequenties worden gehanteerd.

Dit artikel is ook geplaatst op Dental Info.

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
hdpussy.net
Door

hdpussy.net

op 16 Sep 2021

Где сегодня можно посмотреть порно бесплатно? Многие задаются данным вопросом, не проверив данный сайт: hdpussy.net Ведь только здесь предоставляют к просмотру лучшее порно Рунета, совершенно без оплат и подписок. Присоединяйся и смотри топ порно бесплатно уже сегодня!

Reactie plaatsen