10 Kritische bevindingen bij IGZ geïnspecteerde praktijken
10 Kritische bevindingen bij IGZ geïnspecteerde praktijken
16 september 2014 

10 Kritische bevindingen bij IGZ geïnspecteerde praktijken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) brengt vele bezoeken aan praktijken waaruit in meer of mindere mate sancties voor de betreffende praktijk volgen. Deze bezoeken geven veel praktijkhouders onzekerheid over hoe zij hun praktijk hebben georganiseerd. Dit artikel helpt u uw praktijk goed te organiseren. Lees de bevindingen bij IGZ geïnspecteerde bedrijven.

IGZ geïnspecteerde bedrijven

Uit de analyse van meerdere IGZ rapporten en de ervaringen van diverse praktijken die door de IGZ werden bezocht, is onderstaande lijst opgesteld met daarin 10 kritische bevindingen die tot grote IGZ-sancties leiden.

1.   Weinig tot geen dossiervoering en uitsluitend een verrichtingenadministratie
De Richtlijn Patiëntendossier beschrijft welke onderdelen minimaal in het dossier vastgelegd dienen te worden, zoals informatie over de uitgevoerde behandelingen, medische anamnese, DPSI-score, informatie verstrekt aan de patiënt en toestemming van de patiënt.

2.   Tandarts spreekt niet de Nederlandse taal
Indien de tandarts niet of onvoldoende de Nederlandse taal beheerst, kan onvoldoende invulling gegeven worden aan de eisen omtrent informatie en toestemming zoals verwoord in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

3.   Geen thermodesinfector aanwezig
De afwezigheid van een thermodesinfector is niet direct verkeerd. Echter, bij afwezigheid van een thermodesinfector dient de praktijk aantoonbaar te maken dat de handmatige reiniging van instrumenten adequaat wordt uitgevoerd. Indien het team en de praktijkhouder hier geen sluitende werkwijze (vastgelegd in protocollen) voor kunnen aantonen, is dit wel een kritische bevinding.

4.   Kritische apparatuur niet onderhouden
Onder andere een thermodesinfector, autoclaaf en röntgen toestellen dienen periodiek onderhouden te worden om te verifiëren of het apparaat nog functioneert. De praktijk dient het onderhoud tijdig te laten uitvoeren en hiervan bewijsmateriaal vast te leggen (bijvoorbeeld in de vorm van onderhoudsverslagen en –stickers).

5.   Onvolledig KEW dossier
Veel voorkomende bevindingen zijn dat:
–     (niet alle) röntgen toestellen zijn aangemeld bij AgentschapNL
–     documentatie van structureel periodiek onderhoud ontbreekt (zie ook punt 4)
–     verantwoordelijke stralingsdeskundige niet is vastgelegd
–     medewerkers niet aantoonbaar zijn geïnstrueerd over het maken van foto’s

6.   Tandarts beschikt niet aantoonbaar over vereist stralingsdeskundigheidsniveau
Tandartsen dienen aantoonbaar te beschikken over het vereiste stralingsdeskundigheidsniveau (Eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten en voorheen deskundigheidsniveau 5A/M).

7.   Medewerkers zijn niet aantoonbaar beschermd tegen Hepatitis B
Bewijzen van immunisatie voor Hepatitis B of periodieke controle dienen van iedere zorgverlenende medewerker aanwezig te zijn in de praktijk.

8.   Verlopen producten en steriel verpakte instrumenten aangetroffen
Voorraadbeheer dient toegepast te worden (bijvoorbeeld middels het First-In-First-Out principe), waarmee wordt gewaarborgd dat geen verlopen producten of verlopen steriel verpakte instrumenten kunnen worden aangetroffen.

9.   Voorbehouden handelingen worden niet volgens de voorwaarden gedelegeerd
Bij het delegeren van voorbehouden handelingen en niet-voorbehouden risicovolle handelingen dienen altijd de geldende voorwaarden in acht te worden genomen, zoals o.a.:
–     de tandarts is voor tussenkomst in de praktijk aanwezig
–     de patiënt wordt niet of niet adequaat geïnformeerd en niet om toestemming gevraagd
–     opdrachtbeschrijving is vastgelegd in een protocol taakdelegatie
–     opdrachtgever heeft zich aantoonbaar overtuigd van de bekwaamheid van opdrachtnemer

10.   Protocollen ontbreken
De werkwijze voor infectiepreventie, radiologie en behandelingen dienen te zijn vastgelegd in protocollen. Het hebben van protocollen zorgt voor een vertaling van de algemene richtlijn naar de eigen praktijksituatie en voor een betere waarborg dat de gemaakte afspraken praktijkbreed worden uitgevoerd.

Deze lijst is geen volledige opsomming van geconstateerde bevindingen bij geïnspecteerde bedrijven. De bevindingen zijn in willekeurige volgorde weergegeven.

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen