Aandachtsgebieden inspecties IGZ
Aandachtsgebieden inspecties IGZ

Uit recente rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat zij haar toetsingskader heeft aangevuld met vakinhoudelijke richtlijnen. Een overzicht van de onderwerpen waarop wordt getoetst en de aandachtsgebieden.

Toetsingskader

De inspectie hanteert als beoordelingskader de wet- en regelgeving en de veldnormen van de koepelorganisaties en beroepsverenigingen. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen tijdens IGZ inspecties. Dit blijkt uit de analyse van verschillende recente IGZ rapporten na bezoek aan praktijken. Dit overzicht pretendeert niet compleet te zijn.

1.     Organisatie
–       Patiëntenbelangen
o    Toegankelijkheid
o    Bereikbaarheid
o    Spoedgevallen (spoeddienst geregeld buiten kantooruren)
o    Klachtenregeling en klachtenjaarverslag (aangesloten bij een klachtenregeling)
o    Instellingsinformatie voor de patiënt (via website of praktijkbrochure)
o    Bescherming patiëntengegevens

–       Sturen op kwaliteit
o    Kwaliteitscyclus (implementatie van een ISO of HKZ kwaliteitssysteem)
o    Kwaliteitsjaarverslag
o    Deskundigheid (beleid voor bij- en nascholing en/of intercollegiaal overleg)
o    Protocollen (aanwezigheid van protocollen voor infectiepreventie, radiologie en zorgverlening)
o    Evaluatie zorgverlening (onderzoek naar ervaringen van patiënten, zoals een enquête)

–       Sturen op veiligheid
o    Onderhoud apparatuur (periodiek preventief onderhoud van apparatuur)
o    Bewaking expiratie geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2.     Infectiepreventie
–       Persoonlijke hygiëne
–       Immunisatie
–       Handhygiëne
–       Persoonlijke beschermingsmiddelen
–       Preventie accidenteel bloedcontact
–       Reiniging, desinfectie en sterilisatie
–       Afvoer afval
–       Veilig werken in de tandheelkundige praktijk
–       Chirurgische ingrepen
–       Algemeen infectiepreventie

3.     Radiologie
–       Veiligheid
o    Uitgevoerde stralingsrisicoanalyse
o    Rapporten van de preventieve controles zijn aanwezig
o    KEW dossier is compleet en actueel
o    Röntgenapparatuur is deugdelijk, de arm is stabiel en reparaties zijn deskundig uitgevoerd

–       ALARA
o    Toestellen zijn voorzien van rechthoekig opzetstuk

–       Deskundigheid
o    Tandartsen zijn bevoegd en bekwaam en beschikken over diploma en certificaat
o    Bij taakdelegatie worden de voorwaarden voor het delegeren van voorbehouden handelingen gehanteerd
o    Röntgenopnamen worden alleen gemaakt op individuele indicatie en herhalingsfrequentie wordt bepaald aan de hand van de diagnostische vraagstelling

–       Aanmelding en vergunning
o    Van elk röntgenapparaat beschikt u over een vergunning of een melding aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4.     Zorg en verslaglegging
–       Richtlijn patiëntendossier
o    Vastleggen medische anamnese
o    Informatie verschaft aan patiënten
o    Verleende toestemming door de patiënt

–       Richtlijn Periodiek Mondonderzoek
o    Bijhouden medische anamnese
o    Vastlegging DPSI-score

–       Paroprotocol
–       Richtlijn Tandheelkundige Radiologie
o    Rechtvaardiging voor het maken van de foto (indicatiestelling)
o    Vastlegging van de beoordeling van de foto

–       Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen
–       Algemene richtlijn tandheelkundige implantaten
–       Consensus report: Quality guidelines for endodontic treatment
–       Gedragsregels voor tandartsen
–       Praktijkwijzer WGBO in de praktijk (informatie en toestemming)
–       Richtlijn Horizontale en Verticale verwijzing
–       Richtlijn Samenwerking Tandtechnicus
–       Meldcode Tandheelkunde Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
–       Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg

5.     Taakdelegatie
–       Zich vergewissen van de bekwaamheid van diegene die de voorbehouden handeling uitvoert
–       Beschik over een schriftelijke opdracht per patiënt en een schriftelijk protocol van de uitvoering van de voorbehouden handelingen
–       Tandarts(-specialist) moet fysiek aanwezig zijn in het pand
–       Opdrachtnemer moet zich redelijkerwijs bekwaam achten
–       Vraag uw personeel of zij de voorwaarden voor het mogen uitvoeren van voorbehouden handelingen kennen

Bronnen:
–       Diverse IGZ rapportages
–       NMT document ‘Aandachtsgebieden IGZ’

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

Over de schrijver
Reactie plaatsen