Uitgebreid toetsingskader IGZ
Uitgebreid toetsingskader IGZ

Onderstaand het toetsingskader zoals door IGZ wordt gebruikt bij inspecties. Deze punten zijn overgenomen uit diverse IGZ rapporten, waardoor er overlap bestaat. Tevens treft u onderaan meer informatie over het laten uitvoeren van een ‘Praktijkscreening IGZ’.

Toetsingskader IGZ

Infectiepreventie (WIP-richtlijn)
–       Persoonlijke hygiëne
–       Infectiepreventie
–       Immunisatie
–       Handhygiëne
–       Persoonlijke beschermingsmiddelen
–       Accidenteel bloedcontact
–       Reiniging, desinfectie en sterilisatie
–       Afvoer van afval
–       Veilig werken in de tandheelkundige praktijk
–       Chirurgische ingrepen

Patiëntbelangen (Kwaliteitswet Zorginstellingen, Wet BIG, WGBO, Wet Klachtrecht cliënten zorgsector, Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren NMT 2012, Gedragsregels voor tandartsen NMT, 2012)
–       Toegankelijkheid
–       Bereikbaarheid
–       Spoedgevallen
–       Klachtenregeling
–       Instellingsinformatie voor de patient
–       Bescherming patientgegevens

Sturen op kwaliteit (Kwaliteitswet Zorginstellingen, Wet BIG, Gedragsregels voor tandartsen NMT 2012)
–       Kwaliteitsprogramma
–       Deskundigheid
–       Protocollen
–       Evaluatie zorgverlening

Sturen op veiligheid (Kwaliteitswet Zorginstellingen)
–       Onderhoud apparatuur
–       Bewaking expiratiedatum geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Taakdelegatie (Wet BIG, Praktijkwijzer Verwijzing en Taakdelegatie deel 1 NMT 2005)
–       Opdrachtbeschrijving in protocol taakdelegatie
–       Opdrachtgever overtuigd van bekwaamheid opdrachtnemer
–       Opdrachtnemer acht zich redelijkerwijs bekwaam
–       Opleiding opdrachtnemer door derden getoetst
–       Fysieke aanwezigheid opdrachtgever
–       Schriftelijke opdrachtbeschrijving per patient
–       Toestemming patient
–       Naambordjes met functie

Patientendossier (NMT Praktijkrichtlijn Patientendossier, Periodiek Mondonderzoek (PMO) Klinische praktijkrichtlijnen 2007, WGBO, Bescluit Stralingsbescherming, NMT Richtlijn Tandheelkundige Radiologie 2007)
–       Anamnese
–       Periodiek mondonderzoek
–       Rontgenonderzoek
–       Behandelplan
–       Verrichtingen met datum en naam behandelaar

Radiologie (Kernenergiewet, Besluit Bestralingsbescherming, Richtlijn Tandheelkundige Radiologie)
–       ALARA
–       Deskundigheid
–       KEW dossier
–       Veiligheidsvoorzieningen

Zorg (Kwaliteitswet Zorginstellingen, Wet BIG, WGBO, Wet Klachtrecht cliënten zorgsector)
–       Richtlijn Periodiek Mondonderzoek UMC St. Radboud 2007
–       Paroprotocol (NVVP 2012)
–       Richtlijn Tandheelkundige Radiologie NMT 2007
–       European guidelines on radiation protection in dental radiology; The safe use of radiographs in dental practice. Radiation protection Europese commissie 2004
–       Guidelines on CBCT for Dental en Maxillofacial Radiology, 2011, Sedentexct
–       Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen, NMT, NVVK, CBO en anderen, 2012
–       Algemene richtlijn tandheelkundige implantaten, NVOI 2012
–       Consensus report: Quality guidelines for endodontic treatment, European Society of Endodontology, NVVE 2006
–       Gedragsregels voor tandartsen
–       Praktijkwijzer WGBO in de praktijk, NMT 2006
–       Richtlijn Horizontale en Verticale verwijzing, NMT 2002
–       Richtlijn Samenwerking Tandtechnicus, NMT 2002
–       Praktijkwijzer Verwijzing en Taakdelegatie, NMT 2005
–       Richtlijn patiëntendossier, NMT 2006
–       Meldcode Tandheelkunde Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, NMT 2011
–       Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg 2013, NZA TB/CU-7042-01

Organisatie Kwaliteitswet Zorginstellingen, Wet BIG, WGBO, Wet Klachtrecht cliënten zorgsector)
–       Kwaliteitscyclus
–       Kwaliteitsjaarverslag
–       Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren, NMT 2012
–       Algemene praktijkinformatie, website / praktijkbrochure, WGBO
–       Klachtenregeling en – jaarverslag
–       Beveiliging dossier en privacy
–       Voorraadbeheer

Is uw praktijk IGZ proof? Valt uw praktijk binnen het toetsingskader? Praktijkscreening IGZ

Wilt u ook weten of uw praktijk IGZ proof is? Neem contact op met Kuiken Praktijkmanagement voor de ‘Praktijkscreening IGZ’ via 06 – 1498 0141 of sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl.

[button size=”small” align=”left” link=”/contact/” linkTarget=”_blank”]Neem contact op[/button]

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen